รัฐมนตรีว่าการสุชาติ เปิดเผยขั้นตอนขอทวนสิทธิ ‘ม33พวกเรารักกัน’
ตอนวันที่ 10 เดือนมีนาคม นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เมื่อวานนี้ (9 มี.ค.64) เห็นด้วยปรับแก้หลักเกณฑ์แนวทางการยื่นทวนสิทธิ โครงงาน ม33พวกเรารักกัน ดังที่สำนักงานประกันสังคมเสนอ
สำหรับขั้นตอน การยื่นขอทวนสิทธิ ในวันที่ 15-28 เดือนมีนาคม 2564 สามารถยื่นขอทวนสิทธิผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com เวลา 06.00-23.00 น. โดยให้โอกาสให้ผู้เอาประกันตนกรุ๊ปต่างๆได้ยื่นขอทวนสิทธิ ดังต่อไปนี้
กรุ๊ปที่ 1 ผู้เอาประกันตนที่มิได้สมัครสมาชิกวันที่ 21 กุมภาพันธ์-7 มี.ค.64
กรุ๊ปที่ 2 คนที่สมัครสมาชิกผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com แม้กระนั้นถูกไม่ยอมรับว่าไม่เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมในวันที่ 19 เดือนมกราคม94 หรือวันที่ 15 กุมภาพันธ์64
กรุ๊ปที่ 3 คนที่มีคุณลักษณะไม่เข้าข้อจำกัดโครงงาน ม33พวกเรารักกัน แล้วก็กรุ๊ป 4 ผู้เอาประกันตนที่สมัครสมาชิกสุดแต่ข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกึ่งกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อย่างเช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล วันเดือนปีที่เกิด ฯลฯ แล้วหลังจากนั้นวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.64 ข้าราชการจะตรวจทานข้อมูลและก็คัดเลือกกรองผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งผู้เอาประกันตนสามารถตรวจทานผลของการทวนสิทธิได้ทางหน้าเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com วันที่ 5 -11 เม.ย.64 ผู้ได้รับสิทธิจำเป็นจะต้องกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ถึง 31 พฤษภาคม64 แล้วก็จะได้รับวงเงินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ปริมาณ 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย.64 หรือในวันที่กดการันตีสิทธิ
นายสุชาติกล่าวว่ากล่าว ส่วนกรุ๊ปผู้เอาประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในวันที่ 15-28 มี.ค.64 เพื่อสมัครสมาชิกแทน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
แล้วหลังจากนั้นวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.64 ข้าราชการจะวิเคราะห์ผู้เอาประกันตนว่ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาทไหม รวมทั้งควรต้องไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิทธิแผนการพวกเราชนะ โดยจะมีการแจ้งผลของการวิเคราะห์สิทธิใน วันที่ 5-11 เม.ย.64 ผ่าน 4 ทางร่วมกัน มี
1.SMS เบอร์โทรบุคคลอ้างอิง
2.โทรศัพท์แจ้งตามเบอร์โทรบุคคลอ้างอิง
3.โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้เอาประกันตน
รวมทั้ง 4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้เอาประกันตน หลังจากนั้นผู้เอาประกันตนที่ได้รับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกับแผนการพวกเราชนะในวันที่ 12 เม.ย.-31 เดือนพฤษภาคม64 โดยจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม64