ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศชำระเงินเกื้อหนุนลูก เดือนละ 800บริษัท
ตอนวันที่ 22 เดือนมกราคม เว็บราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีเกื้อหนุนลูก(ฉบับที่2)พุทธศักราช2564 อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แล้วก็มาตรา 75 ที่พ.ร.บ.ประกันสังคม พุทธศักราช2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดัง ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พุทธศักราช2564 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความลับข้อ 4 ที่กฎกระทรวงการจ่ายผลดีตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนลูก พุทธศักราช2561 แล้วก็ให้ใช้ความต่อแต่นี้ไปแทน “ข้อ 4 ผลดีตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์ลูกให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อลูกหนึ่งคน”ให้ไว้ในวันที่ 18 ม.ค. พุทธศักราช2564 สุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มกำลังนี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *