‘สิโก้เก๋’ มอบทุนเพื่อนักเรียนที่เรียนดี สะดุดตาเรื่องกีฬา ทำตัวดี แต่ว่าขาดเงินทุน
 
มูลนิธิสิโก้เก๋ โดย “ผู้ฝึกสอนสิเก๋” เกียรติ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิสิหรูหรา ได้ปฏิบัติงานโครงงาน “ทุนสิหรูหราเพื่อนักเรียนที่ขาด” นับจากการระบาดของวัววิด-19 เมื่อต้นปีการเรียนรู้ 2563 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ด้วยเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตเชื่อถือ รวมทั้งการให้ทานสำหรับเพื่อการทำเสื้อของที่ระลึกของมูลนิธิสิเก๋ โดยมีเนื้อหาของทุนที่ได้ทำงานมอบแก่นักเรียนที่ขาดไปแล้วทั้งปี 2563 ดังต่อไปนี้
ทุนนักเรียนแพทย์ ได้ร่วมสมทบทุน เกื้อหนุนนักเรียนแพทย์ ในโครงงานบัณฑิตคืนถิ่นของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปริมาณ 2ทุน เป็นทุนเต็มปริมาณตลอดหลักสูตร 6 ปี เป็นจำนวนเงินปีละ 120,000 บาท
ทุนสิโก้เก๋ รวมปริมาณ 53 ทุน ทั้งปี 2563 เป็นเงินปริมาณ 188,000 บาท โดยมีรายนามผู้เรียนดังต่อไปนี้
1. เด็กชายดวงเพชร พระพรหมเทวดา สถานที่เรียนวชิราลัย จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
2. นายกิตว่ากล่าวกวิน ชาชุมสกุล สถานที่เรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงอนัญญา ฟ้า สถานศึกษาโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. เด็กชาย จักรพันธ์ ปิดตาฝ้าย สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
5. เด็กชาย บัญญวิทย์ กายะชาติ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
6. เด็กหญิง พุทธิดา จันทร์พิมพ์ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
7. เด็กหญิง ณัฐความสำราญ แก้วอาจเมือง สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
8. เด็กชาย เฉลิมพล สติปัญญาใส สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
9. เด็กชาย ซอดิ๊ก โมฮามัด สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
10. เด็กหญิง ปิยาพร ขวางกระโทก สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
11. เด็กชาย ศุภธัช ลาสา สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
12. ด.ญ เกวลิน เหตุเหล็ก สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
13. เด็กหญิง ณิชางาม เรียนหัตถกรรม สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
14. เด็กหญิง พิมพ์ลประเสริฐ เขาหินลิโน สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
15. เด็กชาย ปรมี งามตรีประณีตบรรจงและละเอียดลออ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
16. เด็กชาย จอมพล เปลี่ยนแปลงใน สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
17. เด็กชาย ดำรงอำนาจ สังข์ทองคำ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
18. เด็กหญิง ยาหยี ชาติทองคำ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
19. เด็กหญิง จิเมืองว่ากล่าวกาล บาปจันทร์ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
20. เด็กชาย นัฐวุฒิ รัตพระอาทิตย์ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
21. เด็กหญิง ธีรดา แซ่เตียว สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
22. เด็กหญิง ขว้างริฉัตร เหลือรักษา สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
23. เด็กหญิง ชลลดา สมอาจ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
24. เด็กหญิง ลูกหญิง ลาดสุโท สถานศึกษาประชากรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
25. เด็กหญิง เกกลุ่มคำ ก้อนเมฆวิณิชย์นุช สถานศึกษาประชาชนบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
26. เด็กหญิง ซิม งัด สถานศึกษาประชากรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
27. เด็กหญิง ณัฏฐความสนุกสนาน ชฎาเพชรยอดเยี่ยม สถานที่เรียนประชาชนบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
28. เด็กหญิง ปุญญิศา ไชยดูพล สถานที่เรียนพลเมืองบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
29. เด็กหญิง ฐิตาภา ราชมาลา สถานที่เรียนพลเมืองบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ
30. เด็กหญิง เมยวดี จินดามล สถานที่เรียนราษฎรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ
31. เด็กหญิง ฤทัยมณี แซ่แต้ สถานที่เรียนพลเมืองบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
32. เด็กหญิง นวรัตน์ ศรีส่งแสง สถานศึกษาพลเมืองบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ
33. เด็กหญิง พรทิพย์ สามแสงสว่าง สถานศึกษาประชาชนบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
34. เด็กหญิงชัญญา บัว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
35. เด็กชายดุลยวัต ปิ่นปักผมหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
36. เด็กหญิงทศวราพร สมุหนักปราชญ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
37. เด็กหญิงพิชาณันท์ บุญทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
38. เด็กหญิงศุภิสรา ไพศาลสาครินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
39. เด็กชาย กฎหมายธรรมนูญ เหมหงส์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
40. เด็กหญิงอาทิเช่นตยา พิณวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
41. เด็กหญิงฟ้าประทาน แสงสว่างคำงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
42. นายวีรพล แย้มยวน มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
43. นายสิทธิแขน งอยกุดจิก มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
44. นายปราชญ์ แสนโคตร มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
45. นายชญานิน ป้องทองคำ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
46. นายปวรุตม์ โคตรจำปา มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
47. นายสิรำไพชญ์ ทองคำขั้น มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
48. นายสรำไพศ จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
49. นายชัยรัตน์ ไร่ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
50. นายเครื่องหมายชัย ทองคำมา มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
51. นายเตวิช ภาวรรณะ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
 
อนึ่งได้มีการมอบทุนดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนที่จะ “สิหรูหรา” จะเดินทางไปคุมกลุ่มฮองอันห์ ยาลาย ในศึกวีลีก ของประเทศเวียดนาม อยู่ในตอนนี้
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *